Mga Karaniwang Peste sa Pilipinas

Mga Karaniwang Peste sa Pilipinas

Ano ang mga karaniwang nakapamemesteng insekto sa Pilipinas?

  1. Ipis
  2. Anay
  3. Daga
  4. Langgam

 

Ikaw ba’y nasasanay nang may kasamang peste sa iyong tahanan: sa iyong bakuran, mga silid pahingahan, kusina, banyo, at kahit pati na rin sa loob ng iyong aparador at mga sapatos? Bagamat ang ilan sa mga ito’y karaniwan na sa ating bansa bilang Philippine insects, ito’y hindi dapat makasanayan sapagkat karamihan sa ito’y nakakaperwisyo sa ating tahanan at pamilya.

Upang maibsan ang perwisyo na dala ng mga ito, dapat lamang na tumawag ng pest control upang maagapan ang pinsalang maaaring idulot nito hindi lamang sa iyong pang-araw-araw na gawain, ngunit pati na rin sa iyong mga kagamitan.

Subalit ano nga ba ang mga karaniwang insekto na nakapipinsala sa iyong kabahayan? Narito’t iyong alamin:

Ipis

Ang mga ipis ay isa sa mga kilalang Philippine insect na nagdudulot ng pinsala sa kapaligiran at katawan ng tao. Ang mga ganitong peste ay madalas na matatagpuan sa mga tahanan lalo na kung tag-ulan. Sila ay madalas na namamalagi sa mga lugar na madumi sapagkat naroroon ang pagkain na kanilang kinokonsumo bukod sa karaniwang nakahain sa hapag kainan. Sila rin ang isa sa mga pinakamabilis kung magparami kaya’t karaniwang ang pinagmulan ng kanilang uri ang pinag-uukulang pansin ng mga pest control service.

Para maiwasan ang mga ito, ugaliin lamang na panatilihing malinis ang kabahayan at pati na rin ang iyong kapaligiran. Iwasan ang maaaring pag-imbak ng maruming tubig o ayusin ang mga tubo, huwag hayaang nakatambak ang pagkain o tira-tira, at itapon ito sa tamang basurahan.

Anay

Anay

Ang mga anay ay isa sa pinakamaliliit na uri ng Philippine insects. Bagamat karaniwang naihahalintulad sa mga langgam, ito ay bihirang makita. Ito ay namamahay at kumakain sa mga bagay na gawa sa kahoy – maaaring basa o di kaya’y tuyo. Batay sa kanilang kinakain, maaari nating tukuyin ang kanilang uri: subterranean o drywood.

Bagamat nakatutulong sa kalikasan, ang mga anay ay higit na nakapamemerwisyo sa tahanan. May kakayanan ang mga ito upang unti-unting kainin ang matitibay na pundasyon ng iyong tahanan at pati na rin ang iyong lamesa, upuan, aparador, at iba pang kagamitan na gawa sa kahoy. Karaniwang makikita ang mga ito bilang isang kolonya na gumagawa ng lagusan sa kahoy.

Upang masuri ang iyong tahanan kung may namamahay na ritong anay, sipatin ang mga dingding kung may mga maliliit na butas. Upang masigurado ang estado ng iyong tahanan, mas mabuting ipasuri ito sa isang pest control service para sila ay agad na maagapan.

Daga

Ayon sa kasaysayan, ang mga daga ay unang nakarating sa Pilipinas noong dumating ang mga Europeong manlalakbay. Ang pagdating nito ay nagbunga ng perwisyo sa bansa, dahil sa kakayahan nilang manira ng mga kagamitan at dulot nilang nakamamatay na sakit.

Maaari mong matukoy kung ang mga daga ay namumugad sa iyong tahanan kung may naririnig na pagkukumahig sa iyong kisame o di kaya’y may mga patay na daga sa madidilim na sulok ng iyong tahanan.

Ang mga daga ay mabilis kung magparami, kaya’t dapat lamang na ugaliing gumamit ng mga bitag at mga panlaban sa mga ito. Subalit, kung ika’y nakararanas na ng malubhang pamemeste, kumunsulta na lamang sa pest control upang ito’y di na tuluyang dumami; para na rin maiwasan ang pagbalik ng mga ito.

Langgam

Langgam

Ang mga langgam ay maaaring normal na insekto sa ating paningin, subalit ang mga ito ay nagdudulot din ng perwisyo sa ating tahanan. Sila ay maaaring makita sa iyong kusina, banyo, kwarto, o kahit sa mga bintana kung saan sila ay pwedeng makakita ng pagkain; maaari rin silang kumain ng patay na insekto o di kaya’y hayop.

Bagamat madaling mamataan, ang grupo ng mga langgam ay mahirap puksain sapagkat sila ay mailap. Totoong marami kang makikitang paraan upang sila ay mapaalis nang iyong tahanan sa internet; maaari mo silang sundin, ngunit kung ang problema na dulot nila ay hindi kaya solusyonan sa pamamagitan ng mga paraang ito, mas mainam na ikaw ay kumonsulta sa iyong pest control service.

 

Konklusyon

Ang mga ipis, anay, daga, at langgam ay ang mga peste na maaaring matagpuan sa Pilipinas. Bagamat karaniwan, hindi na dapat itong hayaang maging parte ng iyong tahanan o kapaligiran. Higit na nararapat itong bigyan ng tamang atensyon sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga serbisyong tulad ng pest control, at paglilinis ng iyong kabahayan at bakuran upang masiguradong malinis at ligtas ang iyong paligid – hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya.

Attack of the Millipedes! 4 Ways to Prevent the Invasion

Millipedes are, despite their weird and creepy appearance, generally not dangerous nor are they poisonous. However, they can be a nuisance.  Most of never really thought our homes can become infested with millipedes or that it could get out of control. Good thing pest control services in the Philippines to help us out with this problem. Here are four additional ways to prevent Millipedes from invading your own home and your life.

pedes

Seal All Cracks

The first thing you need to do is to make sure there aren’t any cracks in your house, especially in places near damp areas. Go around your house and inspect windows, doors, and the floor and  seal any cracks you see with a caulk gun. Make sure to check around cables, wires, and most especially the plumbing entering the house from the outside. Do take your time doing this to be able to close up even the smallest cracks around your house. You may want to consider installing door sweeps as this will help keep millipedes out.

Control Moisture Inside and Outside the House

The reason millipedes are always associated with gardens is because they are attracted to the dampness. They thrive in environments where there is high moisture, just like your garden. Inside your house, this means your basement, maybe your kitchen, or parts of your house that is constantly damp. Dehumidifiers can help control the moisture in your house.

It may be a bit hard to control the moisture outside of your house, especially if you live in a humid area.  What you need to do is to check if  your gutters are collecting water whenever it rains and if they are diverting it away from the house. Constantly clean them so dry leaves or any other debris will not disturb the flow of the water. Check around the house and see if rain water is dripping down where it shouldn’t be. If it is, call a professional and have it inspected immediately.

Try to Make the Environment Less Habitable for them

Controlling the number of millipedes starts outside and one way of doing this is simply making sure that you don’t over water and over mulch plants in your garden.

We tend to give our plants more water than we should, in fear of under watering them. To prevent this, make sure there are drainage holes on your pot and water only when the soil is dry. To gauge whether you’re watered them correctly, wait for water to seep out of the drainage holes when you’re watering them. Also, millipedes are nocturnal. It is recommended you water your plants in the morning to have them dry by the time dusk sets.

Over mulching can also suffocate the roots of the plant. Mulch has moisture and too much of it means it encourages not just millipedes, but also other pests to live in your garden. If you can, try to find an alternative to plant mulch. Otherwise, you can always reduce the amount of mulch you use.

Establish a Perimeter Around the House

You might need help from your pest control services to do this and it could even be a last minute preventive measure. This is basically setting up a perimeter around your house so that millipedes will not have any way to get into your house if any of the previous preventive measures do not work. With pest control helping you out, for sure your problem will be solved in no time.

There really is no reason to kill them because remember, millipedes aren’t dangerous. However, they do have a habit of coming in big groups, making them invasive. Follow these simple preventive measures to keep a millipede-free home.

Some of the Deadliest Pests in the Philippines You’ll Ever Encounter

Somehow we think that pests exist simply to annoy us. However, some of these guys have characteristics that are dangerous and even fatal to humans. In normal situations, infestations in your home can be solved by simply calling the right exterminators, termite control for termites or ants and so on. These homicidal vermin, though, require a different kind of professional for the job. Luckily, you can easily contact these guys should the need arises.

You shouldn’t wonder why there are such deadly vermin existing near you. After all, the Philippines is a country rich in wildlife, and many flora and fauna not found elsewhere lives here. Let’s take a look at some of its most dangerous members.

Box Jellyfish

box jellyfish

If you’re a fan of Spongebob Squarepants, then you’ll know how much he loves “jelly fishing.” But just because the jellyfishes in the show are kind of friendly (they ‘playfully’ jolt the characters with electricity from time to time) does not mean they are in real life. The box jellyfish has been known as the world’s most venomous creature, although there are only few deaths recorded in the Philippines. Locals use vinegar to remedy the stings, but this practice was being discouraged in light of new evidence that vinegar can worsen the pain. Better watch out for these guys whenever you decide to go to the beach.

Cane Toad

cane toad

The cane toad is feared for its skin, which is highly toxic to humans. It has two main chemicals: bufotoxin and bufotein; both are dangerous to animals and humans and is classified in many countries as a Class 1 drug alongside heroin and cannabis. These frogs aren’t native in the Philippines. It was introduced in 1930 as a means to eliminate pests in sugar plantations. Since then they have bred and multiplied, and Filipinos commonly call it the bullfrog.

Philippine Cobra

the venomous Philippine Cobra

Known by Filipinos as the dreaded ulupong, the Philippine cobra possesses very potent venom that can cause respiratory paralysis in its victims. Symptoms include headache, nausea, vomiting and difficulty in breathing. If left untreated, it can result in complete respiratory failure and in many cases death. The Philippine Cobra is mostly found the Luzon, most particularly in provinces like Catanduanes, Masbate and Mindoro. Every now and then, one of these snakes can make an appearance in someone’s bathroom or attic, causing panic all over the neighborhood.

Rats

rat

Rats have been known as a disease carrier for many centuries, not only in the Philippines but in other countries as well. Look up the Black Death in Europe or the infamous Rat Flood in India in case you’re feeling skeptical about it. In the Philippines, one of the most popular diseases rats bring is Leptospirosis, which can make your skin yellow and give you kidney failure. Luckily for you, there are many ways to get rid of these rodents.

Mosquitoes

mosquitoes

Dengue fever is still a prevalent disease in the Philippines, and it’s usually spread through mosquito bites. Majority of its victims are children ages 5 to 14 years old and more than half of them are male. The government has introduced many prevention methods in order to eradicate this threat. This includes water treatments and makeshift hospitals in certain circumstances. As of now, there is still no approved vaccine for dengue fever.

As you can see, three of these pests are rare and you’ll rarely encounter these guys, while the other two could be lurking in your home even at this moment. Better take the necessary precautions against these guys immediately!